Logotyp Upphandling Södertörn

Vi upphandlar för Haninge och Nynäshamns kommuner
och Haninges fastighetsbolag Tornberget

Haninge kommun
Nynäshamn kommun

Offentlighet och sekretess

Offentlighet

Som offentlig organisation omfattas Upphandling Södertörn av offentlighetsprincipen. Med det menas bland annat att innehållet i allmänna handlingar normalt ska vara tillgängliga för alla. Upphandling Södertörn sköter alla upphandlingar åt Haninge och Nynäshamns kommuner och samma offentlighetsprincip gäller naturligtvis även för dem.

Lämnar du in ett anbud till Upphandling Södertörn så är ditt anbud inte en offentlig handling förrän upphandlingen är avgjord. Man säger att "då råder sekretess" eller att anbuden är "sekretessbelagda" fram till att anbudstiden gått ut.

Sekretess

Uppgifter som rör anbud är sekretessbelagda ända till att en upphandlingen är avgjord. Då kommer alla anbud att offentliggöras. Men det finns undantag.

Uppgifter i anbud kan beläggas med sekretess om det kan antas att "det allmänna lider skada" om uppgiften röjs eller om det av särskild anledning kan antas att anbudsgivaren lider skada om uppgifter om affärs- och/eller driftförhållanden röjs, dvs. blir offentlig handling.

Hur gör jag om mitt anbud borde omfattas av sekretess?

Om du som anbudsgivaren anser att de uppgifter som lämnats i upphandlingsärendet uppfyller vad som krävs för kommersiell sekretess, kan en skriftlig begäran lämnas in om det.

En sådan begäran ska innehålla precisering (mer detaljerad information) av vilka uppgifter som du anser ska sekretessbeläggas. Du ska också motivera varför. Dessutom behöver du "hänvisa till lagrum", dvs. berätta vilken lag som du anser gäller i detta fall (är du osäker, kontakta en jurist).

Observera att uppgifter som påverkar utfallet av en utvärdering av inkomna anbud sällan omfattas av sekretess.

Upphandling Södertörn kommer att ta ställning i sekretessfrågan först vid en eventuell "begäran om utlämnande av allmän handling", dvs. om någon begär att få ta del av handlingarna. Något förhandsbesked om uppgifter kommer att sekretessbeläggas lämnas inte. Beslut om sekretess kan upphävas av domstol.


Tipsa någon om den här sidan:

Senast uppdaterad